Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

A sorozatban eddig megjelent kiadványok

 

Kocziszky György: Regionális integrációk gazdaságtana

Pál Tibor: Mérlegtételek elszámolásai

Dankó László: A nemzetközi kereskedelem technikája

Tóthné dr. Szita Klára: Életciklus-elemzés, életciklus hatásértékelés

Kocziszky György: Területfejlesztés módszertana

Szakály Dezső: Innovációmenedzsment

Szakály Dezső: Innovációmenedzsment esettanulmányok

György Kocziszky: Methodology of Regional Development

Illés Mária - Kádárné Horváth Ágnes - Szűcsné Markovics Klára:
Vállalati erőforrásgazdálkodás példatár

Kunos István: Személyiségfejlesztés

Illés Mária: Vezetői gazdaságtan - Becslő számítások értelmezése példák alapján

Berényi László: Környezetmenedzsment

Illés Iván: Területfejlesztés Magyarországon a 20. században

Kovács Levente: Az európai pénz- és elszámolásforgalom jövője

Bozsik Sándor: Vállalati pénzügyi tervezés

Fellegi Miklós: Pénzügyi ismeretek

Sáfrányné Gubik Andrea - Bartha Zoltán: Nemzetközi gazdaságtan

Dabasi Halász Zsuzsanna: Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika

Kuttor Dániel: Kelet-Közép-Európa változó gazdasági térszerkezetének modellezése

Buday-Malik Adrienn - Győrffy Ildikó - Nyirí Attila - Roncz Judit - Sebestyénné Szép Tekla - Tóthné Szita Klára: Energiagazdálkodás és fenntarthatóság

Ildikó Győrffy: Effects of Accessibility Conditions on Territorial Differences - The Case of Hungarian Micro-regions

Tóth Géza: Térinformatika a gyakorlatban közgazdászoknak

 

Regionális integrációk gazdaságtana
Kocziszky György

A regionális gazdasági integrációkra bár számos példa található a XIX. században is, mégis bátran állítható, hogy a XX. század második felének tipikus együttműködési formái. Az elmúlt évtizedekben a világ számos térségében jött létre regionális gazdasági integráció, amelynek világgazdasági súlya és befolyása, szervezettsége és hatékonysága eltérő.
A könyv arra a kérdésre keresi a választ, hogy egyedül, az önállóságot megtartva, de kisebb mozgástér mellett, vagy az integráció valamelyik formáját, kompromisszumokat vállalva, de nagyobb belső piacon növelhető a gazdaság teljesítménye, javítható versenyképessége.
A regionális gazdasági integrációkban való részvétel nem csodaszer, nem jelenti automa-tikusan a pozíciók erősödését.
A témakör ismeretanyaga önálló tárgyként a közgazdászképzésben az 1950-es évek végén jelent meg. Az elmúlt évtizedek során a diszciplina iránti érdeklődés ugrásszerűen megnőtt, ami nem kis mértékben az Európai Unió eredményeinek, vertikális és hori-zontális bővítésével együttjáró problémáknak köszönhető.
A könyv áttekintést kíván adni a téma iránt érdeklődőknek, adalékokkal szolgál az esetenként ellentmondásos tendenciák megértéséhez.
 

Mérlegtételek elszámolásai
Pál Tibor

Ez a könyv szorosan kapcsolódva a Bevezetés a számvitelbe c. szakmai kiadványhoz a számviteli fogalmak és elszámolások megismerésének irányába tett következő lépésként - a pénzügyi számvitel témakörén belül - az eszközök, valamint a források üzleti folyamatokban betöltött szerepének számviteli értelme-zésére helyezi a hangsúlyt.

A szerzők az alapvető számviteli ismereteket meghaladó, a vállalkozási gyakorlatban aktuálisan megjelenő elszá-molások bemutatásával a következő tanulmányi szint eléréséhez kívánják hozzásegíteni az olvasót.

A mérlegtételek tartalmára, össze-függéseikre koncentrálva az egyes fejezetek elvezetnek az eszközök és források fogalmi rendszerein, értékeléseik módszerein át a mérleghez kapcsolódó főkönyvi elszámolásokhoz és analitikus nyilvántartásokhoz, lehetőséget teremt-ve az üzleti év során a vállalkozási gyakorlatban megjelenő gazdálkodási események számviteli elszámolásának megalapozására.

A feldolgozás menete feltételezi az alapvető számviteli felkészültséget, - ide értve a Bevezetés a számvitelbe c. könyv ismeretét -, valamint az oktatási feladatok, üzleti kérdések gyakorlatorientált megkö-zelítését, illetve az erre való alkalmasságot és nyitottságot.

A könyv a felsőoktatásban alap- és levelező képzésben tanuló hallgatók számára készült, de hasznosítható információkat tartalmaz a felsőfokú szakképzésben tanulók számára is.

A kiadvány a Pénzügyi számvitel – a mérlegtételek elszámolásai című, 2006-ban az ECONOMIX Kiadó gondozásában megjelent mű átdolgozásával készült.

 

A nemzetközi kereskedelem technikája
Dankó László

A nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok tipikus formája a külkereskedelem, mely kibővíti az egyes országok fogyasztási lehetőségeit, miután lehetővé teszi, hogy minden jószágból többet fogyasszanak, mint amennyit belföldi termelési lehetőség-határuk megenged.

A nemzetközi munkamegosztásban való részvétel a külgazdasági kapcsolatok révén valósul meg. A külgazdasági ügyletek szereplői kilépnek a nemzeti piacok keretei közül és fokozott kockázatokat vállalva kötnek szerződéseket, s realizálják azokat.

A nemzetközi kereskedelem technikája című tankönyv ezen összetett szakterület technikai kérdésköreinek megismeréséhez kínál segítséget: bemutatja a nemzetközi kereskedelem feltételrendszerét, tárgyalja a külkereskedelmi ügylet csomópontjait alkotó szakkérdéseket és bevezeti az olvasót a külkereskedelmi ügyletkötés folyamatába.

A téma iránt érdeklődők tovább szélesíthetik vonatkozó ismereteiket a külkereskedelmet is felölelő nemzetközi marketing tanulmányozását tárgyaló – átdolgozás után ismét megjelenő - tankönyvünk segítségével.


 

Életciklus-elemzés, életciklus hatásértékelés
Tóthné dr. Szita Klára

A környezetgazdálkodásban használatos életciklus fogalom az 1990-es évtized elején jelent meg. A fogalom használatának elterjedését a környezettel összefüggő felfogás generális megváltozása idézte elő, amelyben a problémák megelőzése, a környezeti szempontból fenntartható fejlődés lényegének meghatározására hangsúlyosabbá vált.

Ebben az értelemben az életciklus valamely termékre, technológiára vagy szervezetre úgy vonatkoztatható, hogy a “megszületésétől a haláláig”, a “bölcsőtől a koporsóig” terjedő időszakot öleli fel. Az életciklus vizsgálata az erre az időtartamra eső teljes, környezetre gyakorolt hatásra kiterjed. Input oldalról a meg nem újítható, illetve korlátozottan megújítható erőforrások felhasználására, output oldalról mindenféle környezeti károsításra, károkozásra kiterjed a gyártás és a használat, valamint a megsemmisítés láncolatában, mennyiségileg (naturáliákban és/vagy pénzben) meghatározva ezeket. Az elemzés a környezeti hatások ismeretében elősegítheti a meglévő technológiák  korszerűsítését, fejlesztését csakúgy, mint annak kicserélését, újjal való felváltását.

Az összeállított tanulmány bár az irodalmaknak csak töredékét volt képes hasznosítani, áttekinti az LCA fejlodését, összegzi az LCA elméletére vonatkozó kutatási eredményeket és bevezeti az olvasót az életciklus-elemzés módszertanába. Az elméleti alapokon túl konkrét esettanulmányon keresztül érzékelteti a módszer gyakorlati előnyeit és hasznait.

 

Területfejlesztés módszertana
Kocziszky György

Az 1989 után végbement geopolitikai, társa-dalmi, gazdasági átalakulással összhangban megváltozott a hazai területfejlesztés intézményi és eszközrendszere, döntéshozatalá-nak, a források igénylésének és elosztásának, valamint felhasználásának és ellenőrzésének gyakorlata.
Az elmúlt két évtizedben felerősödtek a területi szintű társadalmi, gazdasági különbségek.
A jobbítás és a forrásteremtés szándékával változó színvonalú területfejlesztési koncep-ciók, tervek, programok, projektek sokasága készült és készül.
A jegyzet, amely alapvetően a területfejlesz-tés módszertanát tárgyalja, négy kérdésre kí-ván tematikus választ adni:
•    Mi a területfejlesztés célja; milyen hatása lehet a fejlesztési terveknek, ill. az ennek hatására meginduló projekteknek adott tér-ség felzárkóztatására?
•    Miért emelkedett a közpolitika rangjára a regionális politika; mi indokolja az állami szerepvállalást?
•    Milyen lépéseket kell követni annak, aki területfejlesztési terv készítésére vállalko-zik; melyek a tervezés egyes fázisainak buktatói?
•    Hogyan mérhető a fejlesztési beavatkozá-sok hatása; mit kell tenni a hatékonyság növelése érdekében?

A fenti kérdésekre csak felkészült, ismereteiket folyamatosan megújító, a területfejlesztést a tanult szakma biztonságával gyakorlók tudnak érdemleges választ adni.
A könyv a maga szerény eszközeivel ehhez kíván adalékokkal szolgálni.

 

Innovációmenedzsment
Szakály Dezső

Az innováció fogalmát egy Schumpeter (1910) nevű közgazdász használta először, a gazdasági növekedés hajtóerejének tanulmányozása kapcsán. Ebben az időben, egy később híressé vált magyar mérnök Galamb Lajos, a Ford Műveknél a legendás T – modell továbbfejlesztésén dolgozott, mivel túlszárnyalták az évi 10 ezer darabos gyártást és készültek a 100 ezer darabos álomhatár megostromlására. A párhuzamosan alkotó mérnököt és közgazdát az innováció folyamatai kapcsolták egybe.

A fogalom új tudomány terület kialakulásához vezetett. A modern menedzsment tudományokon belül külön foglalkozunk a kreatív gondolat létrejöttének, a megvalósítás mozzanatainak és a széles körű piaci elterjesztés jelenségeinek tudatos, szervezett megfigyelésével, elemzésével és a kapcsolódó módszertanok kialakításával. Az innováció menedzsment jeles képviselőinek munkássága nyomán új irányzatok, iskolák fejlődtek ki, amelyek döntő hatást gyakoroltak a világ, gazdasági folyamatainak alakulására a XX. században.

Ma a paradigmaváltásokra való várakozás jellemzi a gazdasági szereplőket. Vannak ígéretes szakmakultúrák. A nanotechnológia, a genetika, a rapid prototyping mind, mind a jövő meghatározó technológia váltásának hordozója, az új innovációs karrier szektorok kialakulásának mozgatóereje lehet.

E könyv az innováció menedzsment mai fogalmi rendszerét, elméleteit és módszertanait foglalja össze. A sorozat következő kötete pedig, majd a technológia menedzsment területére kalauzolja el az olvasót.
 

Innovációmenedzsment esettanulmányok
Szakály Dezső

„Más kárából tanul az okos” tudjuk egy magyar közmondásból. Az esettanulmányok mindig ennek a gondolatnak a jegyében születnek. Tágabb értelembe persze a színvonalas folyamat- és helyzetelemzések a pozitív és a negatív oldalát egyaránt bemutatják a cégek eseménydús, piaci harcokkal, nagy kiugrásokkal és még nagyobb bukásokkal tarkított világának.

Az esettanulmány írók már hegyezik a ceruzáikat. E sorok írásakor az amerikai Kongresszus nem szavazta meg az amerikai és az európai pénzvilág megmentésére szánt 700 milliárd dolláros gyorssegélyt. A tőzsdéken pánik hangulat söpör végig. Lesznek jó témáink. Zsíros vállalatfelvásárlások, kínos bukások és gyorsan felemelkedő ismeretlenek karrier történetei.

A mostani válogatás az író oktatói pályájához kötődő fontosabb korszakok egy – egy jeles eseményét és cégvilágát mutatja be, itthon és külföldön egyaránt.Methodology of Regional Development
György Kocziszky

In harmony with the geopolitical, social and economic changes following 1989, the insti-tutional and instrument system of regional development in Hungary, and the practice of decision making, claiming, distributing and using and controlling funds has also under-gone changes.
The past two decades have seen a strength-ening in the regional level social and eco-nomic differences.
A host of regional development concept plans, programmes and projects of various standards have been prepared with the inten-tion of improvement and of creating funds.
The textbook, discussing the fundamentals of regional development, aims at giving thematic answers to four questions:
•    What is the objective of regional develop-ment; what impacts can development plans and the projects started as their result exert on the development of the region catching up?
•    Why has regional policy been elevated to the rank of public policy; what is the justi-fication of the state undertaking a role?
•    What steps are to be followed by those un-dertaking the preparation of regional de-velopment plans; what are the stumbling blocks of the various phases of planning?
•    How can the impact of development inter-ventions be measured; what is to be done to increase efficiency?

The above questions can only be answered in merit by well-prepared experts continually renewing their knowledge and practising re-gional development with the soundness of a profession.
The textbook, with its modest means, wishes to contribute to this purpose.
 

Vállalati erőforrásgazdálkodás példatár
Illés Mária - Kádárné Horváth Ágnes - Szűcsné Markovics Klára

A Vállalati erőforrás-gazdálkodás erőforrás-fajtánkénti megközelítésben taglalja a vállalati gazdálkodás tartalmi és módszertani kérdéseit. Fő célja, hogy a Vállalati gazdaságtanra, mint alapra ráépülve segítse a vállalati gazdálkodás elmélyültebb megismerését. Kiemelt témakörei a beruházás-gazdaságossági számítások, az értékcsökkenési leírási módszerek, a kapacitás és átbocsátóképesség számítás, a készletgazdálkodás, a munkaerő- és bérgazdálkodás, valamint a pénz- és tőkegazdálkodás. A példatár a tananyag mélyebb és gyakorlatiasabb elsajátításához kíván hozzájárulni. Az élethű, gyakorlatias példák, részletes megoldásokkal, magyarázattal segítik a hallgatók felkészülését.

 

Személyiségfejlesztés
Kunos István

Földi létünk - születésünktől kezdve - folyamatosan változó közeget jelent számunkra. Ha akarjuk, ha nem állandóan tanulunk valamit. Nincs ez másképp saját személyiségünkkel sem. Azok az emberek, akik folyamtosan törekszenek önmaguk minél teljesebb megismerésére, személyiségük állandó fejlesztésére, akik megtanulják, hogy hogyan tartsák irányítás alatt belső élményeiket, képesek arra, hogy életük minőségét is meghatározzák.

Személyiségünk fejlesztése természete-sen nem csak saját érdekünket szolgálja. Éppúgy hasznára vagyunk vele szűkebb, mint tágabb környezetünknek, legyen szó a magánéletünkben, vagy a munkahelyünkön körülöttünk élő embertársainkról.

A könyv egyes fejezetei és gyakorlatai abban a reményben születtek, hogy segítséget nyújthatnak életünk teljeseb-bé, harmonikusabbá, így boldogabbá tételéhez, hozzájárulva ezzel személyes, szervezeti, és egyben társadalmi céljaink megvalósításához is.


 

Vezetői gazdaságtan - Becslő számítások értelmezése példák alapján
Illés Mária

Ez a módszertani összeállítás a megtérülési követelményre alapozott egységes logikai rendszerben mutat be, és tesz részletes elemzés tárgyává gyakorlati, illetőleg gyakorlat-közeli példákat. A példák egy része didaktikai célú konstrukció, mely egy-egy módszertani sajátosság átláttatása céljából készült.

Főbb témakörök: a jövedelmezőségi mutatók összefüggései, költségfüggvény-szerkesztés, fedezetszámítás, beruházásgazdaságossági és termékgazdaságossági számítások, árszámítások, az inflációs nyereségigény becslése, az erőforrás-megtakarítás költség és tőkevonzatai.

Az elemzések és a magyarázatok elsősorban arra irányulnak, hogy az adott módszer felhasználási lehetőségét különböző helyzetekben láttassák, a kapott eredményt a helyzetnek megfelelően értelmezzék. Egyidejűleg számos szakmai újdonságot is tartalmaznak.

Az összeállítás tananyagként való hasznosítását szolgálják a példaszerkesztési és az ábrázolási feladatok, valamint az „igaz-hamis” állítások. A példák és a megoldásukhoz kapcsolódó módszertani elemezések a vállalati szakemberek számára is gondolatébresztőként szolgálhatnak.


 

Környezetmenedzsment
Berényi László

A környezetvédelem az 1960-as évek óta központi kérdése a tudománynak és a gyakorlatnak is. A globális környezeti és társadalmi problémák megoldása összefogást igényel. A fenntartható fejlődés elvével megszületett egy olyan gondolatkör, ami segít újraértelmezni az ember és környezete közötti kapcsolatokat.
A siker eléréséhez azonban elengedhetetlenül fontos, hogy ismerjük cselekvési lehetőségeinket és cselekedeteink hatásait.

A tankönyv a menedzsment oldaláról vizsgálja a környezetvédelem és környezettudatosság témakörét. Bemutatja a környezetmenedzsment fogalomrendszerét, működési modelljét, továbbá azokat a nemzetközi intézkedéseket és tendenciákat, amelyek hatással vannak működésére.
Népszerűek az ISO 14001 és az EMAS szerinti irányítási rendszerek, azonban egy szervezet ettől sokkal többet is tehet. A teljesítményértékelés, a marketing és a számvitel környezeti eszközei arra hivatottak, hogy támogassák a tervezési, végrehajtási és ellenőrzési tevékenységeket, a fenntartható fejlődés gazdaságos megvalósítását. Megismerhetünk egyszerű, kis ráfordítással bevezethető megoldásokat és olyan specialitásokat is, amelyeket jellemzően a nagyvállalatok alkalmaznak.

Az elméleti ismereteket számos példa és több OTKA kutatás tapasztalata egészíti ki. Ezekkel együtt remélhetőleg nem csupán egy tankönyvet kap a kezébe az Olvasó, hanem egy kézikönyvet, amit iránytűként használhat a környezettudatosság útján.


 

Területfejlesztés Magyarországon a 20. században
Illés Iván

A szerző a hazai területfejlesztés XX. száza-di történetéről keresztmetszetet adó könyvében három témakört tekint át:
•    Az egyik a gazdasági tevékenység térbeli szerkezetének befolyásolását szolgáló közvetlen és közvetett állami gazdaságpolitikai eszközök alkalmazása. Ebbe beleértette a vállalkozások támogatását, az állami beruházások telepítését éppúgy, mint a termelés előfeltételét szolgáló infrastruktúra (utak, vasutak, kutatás, stb.) állami eszközökből való kiépítését. Ezt nevezte "regionális gazdaságpolitikának".
•    A második a területrendezés hazai gyakorlata.
•    Végül a harmadik a közigazgatás területi szervezése, a helyhatóságok, tanácsok, ön-kormányzatok finanszírozási rendszere.

Az állam által megvalósított területi politiká-nak három feltétele van:
-    Az állam rendelkezzen azokkal az intézményekkel, gazdasági- és pénzügyi eszközökkel, amelyek a megvalósításához szükségesek.
-    Rendelkezzen azokkal az információkkal és ismeretekkel, amelyek a gazdasági tevékenység, a gazdasági adottságok és a lakosság életfeltételei térbeli-területi differenciáltságára, valamint e különbségek tényezőire és következményeire vonatkoznak.
-    A harmadik, hogy az állam tisztviselőiben és a társadalom elitjében kialakuljon a szo-ciális késztetés és elkötelezettség a változtatásra.

A könyv a területfejlesztési politika megvaló-sítását szolgáló állami tevékenységekre, jog-szabályokra, döntésekre, akciókra, pénzesz-közökre koncentrál. Az ezt kísérő szellemi, intellektuális tevékenység csak érintőlegesen, vagy intézményeinek létrejötte kapcsán kerül szóba.


Az európai pénz- és elszámolásforgalom jövője
Kovács Levente

A Gazdasági és Monetáris Unió megvalósulásának fontos lépése volt az egységes európai valuta megteremtése. Az euró 1999. január elsejei bevezetésével megszűnt a korábbi nemzeti valuták árfolyamának egymással szembeni ingadozása, és a devizák átváltásának költsége. Létrejött az egységes európai pénzpiac, a bankközi kamatláb a valutaövezet tagállamaiban kiegyenlítődött, a likviditás allokációja a korábbinál hatékonyabb lett.

A pénzügyi közvetítő szektor az euróövezetben azzal a kihívással szembesült, hogy – immár európai uniós szinten – újra kell alkotnia a pénzforgalmat támogató infrastruktúrát, újra kell szerveznie az európai fizetési forgalmat. A kihívás nagy, az egységes pénzforgalmi rendszer kialakítása az európai bankok működésének alapjait érinti. Az euróövezet pénzforgalmának egységesítése több mint egy évtizedet fog igényelni, ami jól jelzi, hogy milyen nagyságú feladattal állnak szemben a bankok.

A könyv célja az európai bankközi elszámolás fejlődési tendenciáinak – a tevékenységet alapvetően végző elszámolóházak és jegybankok szempontjából történő - vizsgálata, a jövőbeni fejlődési lehetőségek feltárása, és emellett a külön intézményi keretet jelentő pénzforgalmi elszámolóházak fejlődésének vizsgálata, jövőbeni várható fejlődésük feltárása.Vállalati pénzügyi tervezés
Bozsik Sándor

A rövid távú pénzügyi tervezés a vállalati gazdálkodás megkerülhetetlen része. Annak érdekében, hogy a vállalat fizetőképessége fennmaradjon és nyereségesen termeljen, szükség van a jövőben várható folyamatok számbavételére, az egyes gazdálkodói döntések várható eredményeinek meghatározására. Ezt a feladatot látja el a pénzügyi tervezés.

A vállalati pénzügyi tervezés módszertana az utóbbi években látványosan fejlődött, nem utolsó sorban azért, mivel a tervezést segítő programok, szoftverek széles körben ismertté váltak.

Jelen tankönyv áttekinti a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát. A könyv végigveszi a pénzügyi terv elkészítését az árbevételi és költségtervtől kezdve a tőke- és operatív költségvetés tervezésén keresztül a likviditási tervig és a belőle leszűrhető eredmény-kimutatásig, valamint az előzetes mérlegig.

A pénzügyi tervezés folyamatát konkrét példákon keresztül mutatja be a könyv. A példákat elsősorban a feldolgozóipari cégek gyakorlatából vettük.
A könyv a pénzügyi tervezés folyamatán kívül áttekinti azokat a tevékenységeket is, melyek a pénzügyi tervező munkáját segíthetik. A könyvben példákat találnak költségfelosztásra, a pénzügyi beszámoló elemzésére, költség- és árbevétel eltérés elemzésre.
Remélem, hogy a jegyzet segíteni fogja a rövid távú pénzügyi tervezés témakörének jobb megértését.Pénzügyi ismeretek
Fellegi Miklós

A Pénzügyi ismeretek című könyv nem kevesebbre vállalkozik, mint arra, hogy érthetően, ugyanakkor tudományos alapossággal, bevezesse az olvasót egy szakma, egy tudományterület, egy gondolkodásmód világába. A könyv a felsőoktatásban résztvevők számára íródott, ám haszonnal forgathatják a témában járatlan, de a gazdasági összefüggések iránt érdeklődést mutató felnőtt olvasók is.

A magyar közoktatásból, annak szemléletmódjából szinte teljesen hiányzó, vagy csak súlytalanul jelen lévő pénzügyi ismeretek eredményezik, hogy „érettnek” nyilvánított fiataljaink és a felnőtt lakosság jelentős része is nehezen igazodik el, a felénk irányuló pénzügyi fogalomáradatban. Nem fáradozunk különösebben a számlavezetéssel vagy hitelfelvétellel együtt járó díjak, jutalékok vagy költségek megkülönböztetésével, mint ahogy a sávos kamatozás, osztalékfizetés, hozam, vagy árfolyamnyereség pontos definiálása is nehezünkre esne. Értjük-e, hogy mire vonatkoznak, mit jelentenek a csak tetszőlegesen kiragadott fogalmak, például megtakarításaink szempontjából? A bankok kínálatában szereplő befektetési jegyek vásárlásakor a várható hozam mellett megvizsgáljuk-e a pénzügyi tankönyvek befektetési 1x1-ét, miszerint minden befektetéskor kötelező további három tényező vizsgálata is: a kockázaté, a futamidőé és a likviditásé.

A „Pénzügyi ismeretek” címéhez hűen áttekinthetően rendszerezi a pénzzel, annak működésével, teremtésével, piacaival kapcsolatos ismereteket. Segítségével megérthetjük a laikusok számára olykor misztikusnak tűnő monetáris- és fiskális politikai döntések mozgatórugóit, logikáját és nem utolsósorban azok következményeit. Választ kaphatunk az állam pénzügyeivel, a bankok ügyleteivel, az értékpapírokkal, a pénzpiacok jellemzőivel, valamint a nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos kérdéseinkre.
 
Az irodalomjegyzék támpontot nyújt a további elmélyüléshez. A könyv végén szereplő fogalomtár pedig a szövegben előforduló fogalmak mellett a pénzügyi alapokra építő egyéb irányokba történő elinduláshoz is hasznos segítségére lehet az olvasónak.


 

Nemzetközi gazdaságtan
Sáfrányné Gubik Andrea - Bartha Zoltán

Felmerült már Önben, hogy vajon a világméretű szabadkereskedelmet hirdető és azért küzdő szervezeteknek, vagy pedig a hazai piacok védelmét szorgalmazóknak van-e igazuk, amikor fellángolnak a menetrendszerűen érkező viták az élelmiszerek, vagy textiltermékek nemzetközi kereskedelme körül? Hogy miért hallunk olyan sokat az árfolyamokról a hírekben, ha egyszer az emberek túlnyomó többségének nincsenek sem hitelei, sem megtakarításai külföldi valutákban, és még csak nem is szoktak külföldön vásárolni vagy eladni?

A Nemzetközi gazdaságtan a közgazdaságtani elmélet szerves része, éppen ezért azok, akik nem kedvelik a matematikai modelleket és a leegyszerűsítő feltételezéseket, általában idegenkednek tőle. Ugyanakkor a jegyzetben bemutatott modellek tanulmányozása segíthet számos aktuális makrogazdasági probléma megértésében, és ahhoz is hozzásegít, hogy eligazodjunk a külkereskedelem, a protekcionizmus és az árfolyamok körül dúló viták érvtengerében. Éppen ezért ajánlani tudjuk jegyzetünk fellapozását mindazoknak, akik érdeklődnek a nemzetközi gazdasági ügyek iránt; diákjaink számára pedig az alapos átolvasás egyenesen kötelező!


 

Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika
Dabasi Halász Zsuzsanna

A legtöbb diák már a tanuló évei alatt azon töpreng, hogy az iskolapadból kikerülve sikerül-e elhelyezkednie. Tapasztalataink szerint, a tanulók és a hallgatók elképzelései az iskola befejezése utáni időszakra irreálisak, és így gyakoriak a munkaerőpiaci kudarcok.

A könyv írásakor elsődleges célunk az volt, hogy a Gazdaságtudományi Karon tanuló nappali, levelező valamit posztgraduális képzésben résztvevő hallgatók számára elkészítsünk egy klasszikus jegyzetet, amely elméletileg és módszertanilag megalapozott versenyképes tudás meg-szerzését teszi lehetővé a munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika témakörében. Fontosnak tartottuk azonban azt is, hogy a környező szakközépiskolák tanárainak és diákjainak segítséget nyújtsunk a munkaerőpiac folyamatainak megismerésében. Könyvünk betekintést ad a hazai munkaerőpiacon a pályaválasztókat, a frissdiplomásokat, és a szakembereket egyaránt érdeklő kérdésekbe.

A munkaerőpiac trendjeinek vizsgálata, okai és hatásai csak interdiszciplinárisan értelmezhetőek. Mi több szempont szerint közelíttettünk, látásmódunkhoz legközelebb a gazdasági aspektus állt. Kontinensünk és ebben hazánk munkaerőpiacának fenntarthatóságával kapcsolatos diagnózisában első helyen szerepel a foglalkoztatotti réteg szűkülése, az igen alacsony munkavállalási hajlandóság, a diszkrimináció és a nem versenyképes munkavállalói tudás.

Az alapfogalmak pontos és korrekt definíciója és alapvető közgazdasági elméletek kifejtése mellett, törekedtünk érdekes és olvasmányos okfejtéseket, életszerű példákat és esettanulmányokat is tartalmazó művet az olvasó kezébe adni.


 

Kelet-Közép-Európa változó gazdasági térszerkezetének modellezése
Kuttor Dániel

A térgazdaságtan a közgazdaságtan fiatal, dinamikusan fejlődő iránya, amely az elmúlt évtizedekben végbement informatikai fejlesztéseknek köszönhetően új lehetőségeket teremt a gazdasági és társadalmi folyamatok térbeli elemzésére.

A könyv a térgazdaságtani elméletek, valamint a matematikai-statisztikai eszköztár bemutatásán túl Kelet-Közép-Európa regionális szintű elemző-értelmező vizsgálatára vállalkozik az átmenet időszakában. Az elemzések középpontjában a regionális differenciálódás, a mezo szintű konvergencia-divergencia, illetve a növekedést befolyásoló tényezők állnak.

A könyv egyfelől támogatja, bátorítja az alkalmazott térinformatikai kutatásokat, másfelől megállapításaival adalékokat szolgáltat a Visegrádi Négyek harmonikus, területileg kiegyensúlyozott és hosszú távon fenntartható fejlesztéséhez, fejlődéséhez.

 

Energiagazdálkodás és fenntarthatóság
Buday-Malik Adrienn - Győrffy Ildikó - Nyirí Attila - Roncz Judit - Sebestyénné Szép Tekla - Tóthné Szita Klára

Az energiaellátással összefüggő kérdések erőteljesen felértékelődtek a 21. század elejére. Ez részben a fosszilis erőforrások szűkössége, részben az éghajlatváltozást generáló hatásuk miatt következett be. Energiabiztonsági szempontból viszont növekvő igényként jelenik meg az importfüggőség mérséklése, ezzel párhuzamosan pedig az ökohatékonyság és a megújulók arányának növelése.

Az energetika súlya egy gazdaság működésében rendkívül hangsúlyos és összetett. Neves környezetgazdászok, közgazdászok valamint műszaki szakemberek számára is izgalmas kihívást jelent a fenntarthatóságot megalapozó energiagazdálkodás optimalizációs modelljének felállítása. Jegyzetünk nem vállalkozik minden részletre kiterjedően az energiagazdálkodás problémáinak bemutatására, inkább egy keresztmetszeti képet kíván adni az energiagazdálkodás lényegi elemeiről.

Bemutatja az energiapolitika domináns irányzatait, a szektor szerkezetét és főbb szereplőit, különös hangsúlyt fektetve az Észak-magyarországi régió energiaszektorára. Munkánkkal célunk az volt, hogy hozzájáruljunk az energiaszektor komplex problémáinak jobb megismeréséhez, megértéséhez.

Effects of Accessibility Conditions on Territorial Differences - The Case of Hungarian Micro-regions
Ildikó Győrffy

Taking a philosophy of science approach, of the two fundamental measures of life historical science emphasises the importance of the time dimension, whereas geographical and regional sciences highlight the regularities of the regional characteristics of space, as well as those of natural, economic and social processes and phenomena. However, apart from the research associated with location theories, the spatial view has not become an integral part of economics.

Mainstream economics has not treated the issue of geographical “location” and “distance” as a priority in studying economic processes. With the growing appreciation of spatiality and its “re-discovery” in the 20th century, studying the connection of space and time has become an important focus of regional research again. In parallel with this, the study focuses on the topic of accessibility: the main objective is to establish whether the concept of geographical periphery coincides with the pejorative economic meaning, i.e., whether these meanings of periphery are the same or not.

 

Térinformatika a gyakorlatban közgazdászoknak
Tóth Géza

A jegyzet letöltése...

 

Eseménynaptár