Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Szakvezető Intézet: Gazdaságelméleti Intézet

Szakfelelős: Dr. Karajz Sándor, intézetigazgató, egyetemi docens

A szak honlapja:http://minek.gtk.uni-miskolc.hu//

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemzőmunkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, -elemző feladatok megoldásában Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Végzettjeink képesek:

  • a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi szintű alkalmazására,
  • a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére,
  • hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
  • tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra idegen nyelven.
  • a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen értékek megjelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek világában,

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: A 2005. évi CXXXIX. törvény szerint a közgazdász végzettséget és szakképzettséget nyújtó alapszakok, elsősorban a közvetlen előzménynek tekinthető nemzetközi gazdálkodás, gazdálkodás és management, emberi erőforrás, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus- vendéglátás, üzleti szakoktató, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, ill. a törvényes rendelkezés szerinti, közgazdász végzettséget és szakképzettséget adó, egyetemi és főiskolai szintű alapképzési szakok, ill. a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti, közgazdász végzettséget és szakképzettséget adó, egyetemi és főiskolai szintű alapképzési szakok.

2. A bemenethez a KKK 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: közgazdasági és üzleti alapszakok, valamint néhány szakfüggő előzmény, pl.: a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak. Az ilyen szakoknál – az intézményi kreditellenőrzést követően - a kötelező törzs- és szaktárgyakat megvizsgálva max. 150 kredit fogadható el. A hiányzó 30 kredit felzárkóztató kurzusokkal pótolható.

3. A 10. KKK pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:

3.1 A bolognai folyamatnak megfelelő, egyéb 3 éves társadalomtudományi alapszakokon (jog, szociológia, politika-elmélet stb.) szerzett diplomával rendelkezők esetében max. 150 kreditpont számítható be automatikusan.

3.2 A bolognai folyamatnak megfelelő, egyéb 3 éves alapszakon, bármilyen egyéb nem társadalomtudományi területen szerzett diplomával rendelkezők esetében max. 120 kreditpont számítható be automatikusan. (Ilyenek lehetnek a biztonság- és védelempolitikai, nemzetbiztonsági, katonai vezetői, katonai gazdálkodási, magyar, történelem, stb. alapszakok).

3.3 A bolognai folyamatnak nem megfelelő, nem gazdaságtudományi, 5 éves egyetemi tanulmányokat megkövetelő, bármilyen területen szerzett diplomával (jogász, orvos, stb.) szintén max. 120 kreditpont számítható be automatikusan.

3.4 A bolognai folyamatnak nem megfelelő, főiskolai tanulmányokat megkövetelő, közgazdász (gazdálkodási) diplomával rendelkezők esetében 150 kreditpont elismerhető feltéve, hogy rendelkeznek a közgazdasági alapszakoknak megfelelő tartalmú és szintű elméleti és módszertani alapozó ismeretekkel.

3.5 A bolognai folyamatnak nem megfelelő, főiskolai tanulmányokat megkövetelő, bármilyen egyéb területen szerzett diplomával rendelkezők esetében legfeljebb 120 kreditpont számítható be automatikusan.

A képzésre belépés kritériuma

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai alapján, az alábbi ismeretkörökből: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételnél számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A Szak menedzselésében intézményi és kari közreműködők is megjelennek az alábbi táblázat szerinti munkamegosztásban:

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Dr. Karajz Sándor, egyetemi docens

szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Szakreferens

Kis-Orloczki Mónika, egyetemi tanársegéd

közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel, szakmai gyakorlat megszervezése és koordinálása

Oktatási adminisztráció

Szabadosné Bihari Ágnes, igazgatási ügyintéző (Gazdaságelméleti Intézet)

kapcsolattartás oktatókkal, szakvezetővel, Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése, szakmai gyakorlat dokumentumainak összegyűjtése; NEPTUN-rendszer adatainak karbantartása

Hallgatói ügyintézés nem oktatási ügyekben

Víghné Kalocsai Judit igazgatási ügyintéző (Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves beiratkoztatás kezelése, NEPTUN-rendszer adatainak karbantartása

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációjában kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban működik közre segítő módon.

Tanterv

Mintatantervek 2017 februártól. (nappali és levelező)

Mintatantervek 2016-ig: Nappali tagozat - Levelező tagozat

Eseménynaptár