Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Ellátásilánc-menedzsment (2017/18. tanév őszi félévéig Logisztikai menedzsment MSc)

Szakvezető Intézet: Vezetéstudományi Intézet

Szakfelelős: Prof. Dr. Sikos T. Tamás, egyetemi tanár

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó ellátási láncok komplex irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében e szakemberek sikeresen képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére. A képzés eredményeképpen a hallgatók megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Végzettjeink képesek:

  • a vállalati logisztikai rendszer tervezésére, elemzésére, fejlesztésére,
  • a vállalati logisztikai folyamatok irányítására és fejlesztésére,
  • a versenyképességet támogató logisztikai fejlesztések és célkitűzések megfogalmazására,
  • a logisztikai folyamatok és teljesítményének más vállalati funkcióval történő hatékony összehangolására,
  • projektek hatékony menedzselésére,
  • csoportban való hatékony részvételre, azok irányítására,
  • a logisztika és ellátási lánc menedzsment területein önálló kutatási probléma megfogalmazására és a kutatás végrehajtására.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás, a közszolgálati, az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakok.

2. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetők: a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a gazdaságinformatikus, a mérnök informatikus, a programtervező informatikus, a közlekedésmérnöki és a műszaki menedzser alapképzési szakok.

3.A meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

A képzésre belépés kritériuma:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (15 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai alapismeretek (10 kredit). A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A Logisztikai menedzsment szak a legkeresettebb és egyben a leginkább unikális jellegű képzést adja jelenleg a Miskolci Egyetemen, amelyet csak tovább erősít a duális jellegű egyben mintaértékű Lean management specializáció. A szak, illetve a specializációk gazdája ugyan a Vezetéstudományi Intézet, de a képzés szakmai megalapozottságához elengedhetetlen a napi szintű együttműködés és koordináció a Logisztika Intézettel. Ezen túl az egyetemi és kari működési sajátosságokból adódóan a szak menedzselésében intézményi és kari közreműködők is egyaránt megjelennek.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető intézet

Vezetéstudományi Intézet

a Logisztikai menedzsment szak gondozása

Szakvezető

Prof. Dr. Sikos T. Tamás, egyetemi tanár

szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Szakreferens

Harangozó Zsolt

mesteroktató

közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel, szakmai gyakorlat megszervezése és koordinálása

Oktatási adminisztráció

Dr. Hornyákné Tóth Eleonóra, igazgatási ügyintéző (Vezetéstudományi Intézet)

kapcsolattartás oktatókkal, szakvezetővel, Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése, szakmai gyakorlat dokumentumainak összegyűjtése

Hallgatói ügyintézés nem oktatási ügyekben

Víghné Kalocsai Judit igazgatási ügyintéző (Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves beiratkoztatás kezelése, NEPTUN-rendszer adatainak karbantartása

Döntéshozatal támogatása hallgatói ügyekben

Nagy Nikolett, hivatalvezető (Dékáni Hivatal)

felvételi ügyek elbírálása, kreditbeszámítás, egyéni tanulmányi rend elbírálása, döntéshozatal kérelmek esetén, kapcsolattartás az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központtal

Tanulmányi informatikai rendszer (NEPTUN) kezelése

Lates Viktor, kari informatikai vezető

NEPTUN rendszerrel kapcsolatos problémák kezelése, hibás utalások javítása, NEPTUN hibák

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációjában kari szinten közösen, a Dékáni Hivatal működik közre segítő módon.

 

Tanterv

Mintatanterv 2018 februárjától (nappali és levelező)

Mintatanterv 2017 februárjától (nappali és levelező)

Mintatanterv 2014 után: Nappali tagozat - Levelező tagozat

2013-ig érvényes mintatanterv: Nappali tagozat - Levelező tagozat

Eseménynaptár