Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Tanszékek
 

Alapképzés (Bachelor, BSc)

Hagyományos képzés

Duális képzés = gyakorlat orientált elméleti képzés

Mesterképzés (Master, MSc)

 

 Pénzügy és számvitel alapszak- Hagyományos képzés

Szakvezető Intézet: Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet
Szakfelelős: Dr. Pál Tibor intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens

A Pénzügy és számvitel szakon megszerezhető ismeretekkel a hallgatók képessé válnak vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására. A képesítéssel többek között banki ügyintézőként, befektetési tanácsadóként, biztosítási menedzserként, elemző közgazdászként, kontrollerként, könyvvizsgáló asszisztensként, revizorként vagy számviteli asszisztensként lehet dolgozni.

A pénzügy és számvitel alapszakra  felvételi/érettségi tárgyak közül az egyik matek kell, hogy legyen, (de nem emelt szinten), a másik szabadon választható.

 


A három és fél évig tartó tanulás eredményeként megszerezhető közgazdász diploma feljogosít:

 • gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére,
 • a beszámolási kötelezettség teljesítésére,
 • a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére,
 • a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére,
 • önálló finanszírozási döntések meghozatalára,
 • adó- illeték-, vám-, jövedék-, tb-kötelezettségek meghatározására, és a bevallások elkészítésére
 • a gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex, pénzügyi, számviteli következményeinek meghatározására.


Képzési forma:

nappali tagozat és levelező tagozat.

Képzési idő:

A félévek száma: 6 tanulmányi + összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlat (levelező tagozaton szakterületi munkahely beszámítható).

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Közgazdász „Pénzügy és számvitel” (Bachelor) szakon

A Pénzügy és számvitel Szak hallgatóinak a harmadik félév lezárását követően van szakirányválasztásra lehetőségük. A szakirányok az általános pénzügyi és számviteli ismereteken túl nyújtanak speciális ismereteket az általuk átfogott területen.

A pénzügy szakirány célja vállalatok, költségvetési intézmények, pénzügyi szervezetek pénzügyi feladataihoz kapcsolódó ismeretek elmélyítése. A szakirányon végzettek ennek megfelelően többlet ismeretet szereznek a vállalati pénzügyi tervezés, a költségvetési intézmények gazdálkodása, bankismeret, befektetési és értékpapír-ismeretek témakörökben.

A számvitel szakirány a számvitel különböző területeihez kapcsolódó speciális témakörök elmélyítéséhez nyújt kiegészítő ismereteket. A szakirány hallgatói kiemelten foglalkoznak a hitelintézeti számvitel, a non-profit számvitel, a komplex elemzés, a konszolidálás alapjai és a nemzetközi számvitel témakörökkel.

A Pénzügy és számvitel Szakon oktatott tárgyak:

A1. Módszertani alapozó tárgyak

 • Gazdaságmatematika 1.
 • Gazdasági informatika
 • Gazdaságmatematika 2.
 • Statisztika
 • Üzleti statisztika


A2. Elméleti-gazdaságtani alapozó tárgyak

 • Mikroökonómia
 • Gazdaságtörténet
 • Makroökonómia
 • Pénzügytan
 • Környezet-gazdaságtan
 • Regionális gazdaságtan
 • Munkaerőpiac

A3. Szabadon választható tárgyak

 • Gazdaság-pszichológia
 • Gazdaság szociológia
 • Politológia
 • Filozófia
 • EU intézmény és integrációtörténet
 • Nemzetközi közgazdaságtan
 • Gazdaság-politika
 • Gazdaság-földrajz


B1. Egységes üzleti alapozó tárgyak

 • Vállalatgazdaságtan
 • Vezetés-szervezés
 • Számvitel alapjai
 • Marketing
 • Gazdasági jog
 • Emberi erőforrás gazdálkodás
 • Adatbázis-kezelés, információrendszerek
 • Pénzügyi számvitel
 • Szervezeti magatartás
 • Adózási ismeretek
 • Vállalati pénzügyek
 • Üzleti tervezés módszertana


B2. Idegen szaknyelvi tárgyak

 • Idegen nyelv
 • Szaknyelv


B3. Készségfejlesztő tárgyak

 • Tanulás módszertan
 • Személyiségfejlesztés
 • Nyilvános beszéd technikája
 • Üzleti etika
 • Magatartás és viselkedésformák
 • Üzleti kommunikáció
 • Etikett, protokoll


C1. Általános Pénzügy és számvitel szaktárgyak

 • Vállalati információs rendszerek szervezése
 • Éves beszámoló összeállítása
 • Elemzés és ellenőrzés módszertana
 • Pénzügyi jog
 • Pályázati rendszerek
 • Kontrolling alapjai
 • Vállalatértékelés
 • Üzleti tervezés statisztikai alapjai
 • Vezetői számvitel
 • Államháztartástan
 • Nemzetközi pénzügyi menedzsment
 • Integrált döntéshozatali esettanulmány


C2. Intézményi Pénzügy és számvitel szaktárgyak

 • Pénzügyi számítások és pénzügyi piacok
 • Bankügyletek
 • Költségvetési kapcsolatok
 • Ellenőrzési és könyvvizsgálati ismeretek
 • Pénzügyi és számviteli informatika
 • Vállalatfinanszírozás
 • Számvitel speciális kérdései


D1. Pénzügyi szakirány tárgyai

 • Vállalati pénzügyi tervezés
 • Költségvetési intézmények gazdálkodása
 • Bankismeret
 • Többváltozós statisztikai módszerek
 • Vállalati pénzügyi döntések
 • Befektetési és értékpapír-piaci ismeretek
 • Portfólió szakszeminárium


D2.  Számvitel szakirány tárgyai

 • Hitelintézeti számvitel
 • Non-profit számvitel, költségvetési számvitel
 • Komplex elemzés
 • Konszolidálás alapjai
 • Nemzetközi számvitel
 • Költség- és eredménykontrolling
 • Portfólió szakszeminárium


Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a mintatantervekben előírt vizsgákból, megszerzendő gyakorlati jegyekből áll.

a, Szakdolgozat

Írásbeli dolgozat, amely a szak (szakirány) diszciplínáihoz kapcsolódó elméleti-általános témakört feldolgozó, vagy a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, gyakorlati témát elemző önálló munka.

A szakdolgozat a hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságon túlmenően azt is tanúsítja, hogy a hallgató képes a szakirodalom feldolgozásával ismereteit önállóan alkalmazni. A szakdolgozat a záróvizsga kritérium-követelménye, amelyet két bíráló értékel, megvédése a záróvizsga része.

b, Nyelvi követelmények:

Legalább egy idegen nyelven szaknyelvi C típusú középfokú állami nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű szaknyelvi vizsga. A 6 szemeszteren keresztül heti négy nyelvi –általános majd szaknyelvi- óra felvételét biztosítjuk. A nyelvi felkészülést jelentős számú idegen nyelven meghirdetett helyettesítő tárggyal is támogatjuk.

c, További kritériumkövetelmények:

A szakdolgozat mellett a testnevelés tárgy is az abszolutórium feltétele, teljesítéséért nem jár kredit.

d, Az abszolutórium megszerzésének követelményei:

A tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség, különösen:

 • 180 tanulmányi kredit és a 30 gyakorlati kredit teljesítése,
 • a kritériumkövetelmények teljesítése.


e, Záróvizsga követelmények

 • abszolutórium,
 • 2 bíráló által elfogadott szakdolgozat,
 • a záróvizsgán a diplomamunka megvédése.
 • szakmai komplex záróvizsga eredményes letétele,

f, Oklevél követelménye

 • záróvizsga teljesítése,
 • szakmai nyelvvizsga.


g, a diploma minősítésének megállapítása

- Dm=(SZTá+SZIá+SZDMá+SZDV+KV) / 5       (ahol Dm=diploma minősítés alapjául szolgáló átlag,  SZTá =szak-törzstárgyak jegyeinek átlaga,   SZIá =a szakirány-tárgyak jegyeinek átlaga, SZDMá =a szakdolgozat két bírálói értékelésének átlaga,  SZDV=szakdolgozat védés jegye,  KV = a komplex vizsga jegye)

A Pénzügy és számvitel szak mintatanterve – Nappali tagozat


A Pénzügy és számvitel szak mintatanterve – Levelező tagozat

 

(vissza az oldal tetejére)

 

Pénzügy és számvitel alapszak- Duális képzés

Szakvezető Intézet: Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet
Szakfelelős: Dr. Pál Tibor intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens

A duális specializáció célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik célorientált, alapos elméleti oktatásukat kiegészítve gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak:

 • a gazdálkodó szervezetek számviteli információs rendszerének működtetésére,
 • számviteli, pénzügyi szakfeladatok irányítására,
 • könyvvizsgálói tevékenység támogatására,
 • a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására,
 • az informatikai megoldások alkalmazására,
 • a beszámolási kötelezettség teljesítésére,
 • a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, valamint
 • a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére.

A duális képzésben résztvevő hallgatók nem csak az egyetemi képzés keretein belül, hanem a szakmailag minősített partnereknek köszönhetően magasabb óraszámban, valós gazdasági környezetben szerezhetnek tapasztalatokat. Emellett a hallgatót díjazás illeti meg, melynek heti összege legalább a havi kötelező legkisebb munkabér 15%-a a képzés teljes idejére.

 

A gyakorlati képzésben kizárólag olyan hallgatók vehetnek részt, akik a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Pénzügy és számvitel alapszakának, duális specializációjára felvételt nyertek. A hallgató a Kar honlapjáról letöltött nyomtatványon (https://gtk.uni-miskolc.hu/dualis) rangsorolja a szerződött partnereket az alapján, hogy első sorban melyiknél szeretné a duális képzésben a szakmai gyakorlatát tölteni. (Korlátlan számú hely megadható.) A partner szervezetek által elvégzett kiválasztási folyamat – elsősorban interjú – alapján június 15-ig rangsorolják azon jelentkezőket, akiknek a gyakorlati képzésében részt vállalnak. A kiválasztás eredményéről, valamint arról, hogy a jelentkező megfelel-e a feltételeknek legkésőbb július 3-ig tájékoztatást nyújtanak. A ponthatárok kihirdetése ezután következik, ekkor derül ki, hogy ki kezdheti el tanulmányait szeptemberben.

A duális számvitel specializáció elsősorban a könyvvizsgáló cégek illetve olyan szervezetek számára ideális, akiknek a jövőben szükségük lesz jól képzett, gyakorlatorientált számviteli szakemberekre, míg a duális pénzügyi specializáció elsősorban bankok, biztosítók, nyugdíjpénztárak, befektetési alapok, lízingtársaságok számára ajánlott. A partner szervezetnek a képzést követően foglalkoztatási kötelezettsége nincs, de természetesen ennek a képzési formának az egyik legnagyobb előnye, hogy olyan fiatalokkal oldhatja meg szakember-utánpótlását, akikkel éveken át dolgozott, és akiket részben a társaság tanított be, és ezért ismerik a szervezet tevékenységének sajátosságait.

A nappali tagozatos hallgatók szorgalmi időszakukat az őszi félévben az egyetemi elméleti képzéssel kezdik, melyet követ egy 8 hetes gyakorlati szakasz a partner szervezeteknél, de vizsgáikat is ebben az időszakban a munka mellett kell teljesíteniük. A tavaszi félévben – a többi hallgatóval együtt – ismét részt kell venni az előadásokon, gyakorlatokon, majd a vizsgaidőszakkal átfedésben egy hosszabb, 14 hetes partner szervezetnél töltött periódus következik. Az időbeosztáson látható, hogy a duális hallgatók nyári szünideje jóval rövidebb, mint a „hagyományos” képzésben résztvevő diákoké. Amennyiben a hallgatónak a későbbiek során problémája adódik ezzel a képzési formával, lehetősége van a duális képzésről a „hagyományosra" áttérni.

 

A közösen oktatott tantárgyak esetében a gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módját, értékelési szempontjait az egyetem, illetve a partner külön-külön határozza meg. Az érdemjegy kialakítása során alkalmazott súlyozás százalékos adatait a fenti táblázat tartalmazza.

Webcím: https://gtk.uni-miskolc.hu/uzleti/
Postacím: 3515 Miskolc, Egyetemváros

Telefon: (+36) 46 565-202
Duális képzési referens: Várkonyiné Dr. Juhász Mária, egyetemi docens, stvjm@uni-miskolc.hu

 

 


Számvitel mesterszak (Master of Science in Accounting)

Szakvezető Intézet: Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet
Szakfelelős: Dr. Pál Tibor, intézetigazgató egyetemi docens

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, a számvitel nemzetközi és hazai szakirodalmának feldolgozására, annak gazdagítására, valamint a doktori képzésben történő részvételre.

Képzési formák

 • nappali tagozat (teljes idejű) 1290 óra
 • levelező tagozat (részidejű) 426 óra


A képzési idő

 • a félévek száma: 4 tanulmányi félév
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó félévközi hallgatói feladatok alapján portfólió dosszié összeállítása, valamint a 4. szemeszterben a diplomamunkához kötődően heti 1 nap.


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Okleveles közgazdász, számvitel szakon (Master of Science in Accounting),

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a mintatantervben előírt félévi feladatokból, vizsgákból, megszerzendő gyakorlati jegyekből áll, melynek konkrét feltételeit a tantárgyi programok, tanulmányi- és vizsgaszabályait az egyetemi és a kari hallgatói követelményrendszer részletesen szabályozza. A szakra vonatkozó képzési információkat összefoglaló nyomtatott tájékoztató kiadvány készül, mely a kar, az intézet honlapján elérhető.

 • Diplomamunka:

Írásbeli dolgozat, amely a szak (szakirány) diszciplínáihoz kapcsolódó elméleti-általános témakört feldolgozó, vagy a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, gyakorlati témát elemző önálló munka. A diplomamunka a hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságon túlmenően azt is tanúsítja, hogy a hallgató képes a szakirodalom feldolgozásával ismereteit önállóan alkalmazni.

A diplomamunka a záróvizsga kritérium-követelménye, amelyet két bíráló értékel, megvédése a záróvizsga része.
 

 • Nyelvi követelmények:

Angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú nyelvvizsga, vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú szakmai nyelvvizsga, vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú, C típusú nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, oklevél.

További kritériumkövetelmények:

 • Az abszolutórium megszerzésének követelményei:

A tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség, különösen:

 • 120 tanulmányi kredit teljesítése,
 • diplomamunka elkészítése.
 • Záróvizsga követelmények:
 • abszolutórium,
 • 2 bíráló által elfogadott diplomamunka,
 • a záróvizsgán a diplomamunka megvédése,
 • szakmai komplex (az ismeretek, módszerek alkalmazási készségét is ellenőrző) záróvizsga eredményes letétele.

Oklevél követelménye:

 • záróvizsga teljesítése,
 • nyelvi követelmények teljesítése.

A diploma minősítésének megállapítása:Dm=(SZTá+SZIá+(DMá+DV)/2+KV) / 4

ahol

Dm=diploma minősítés alapjául szolgáló átlag,

SZTá = alapozó és szakmai törzstárgyak jegyeinek átlaga,  

SZIá = a szakirány-tárgyak jegyeinek átlaga,

DMá = a diplomamunka két bírálói értékelésének átlaga,

DV= diplomamunka védés jegye,

KV = a komplex záróvizsga jegye.

A számvitel mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (KKK alapján) a bolognai folyamatnak megfelelően:

a)      A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok, amelyeknél 180 kreditpont kerül beszámításra:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel szak.

b)      A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok és kredit-követelmények

A KKK 11. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató alapképzési szakok.

A KKK 11. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A számvitel mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (számvitel mesterszak szaklétesítési kérelme alapján) a bolognai folyamatnak nem megfelelően:

a)      A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok, amelyeknél 180 kreditpont kerül beszámításra:

a1)   A bolognai folyamatnak nem megfelelő, legalább 5 éves egyetemi tanulmányokat megkövetelő közgazdász diplomával rendelkezők.

a2)   A bolognai folyamatnak nem megfelelő, legalább 3 éves főiskolai tanulmányokat megkövetelő közgazdász diplomával rendelkezők.

a3)   A közgazdasági/gazdálkodástudományi területen akkreditált szakirányú tovább-képzési szakon szerzett diplomával rendelkezők.


A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok és kredit-követelmények


b1)  A bolognai rendszer bevezetése előtt, 5 éves egyetemi képzés keretében, bármely szakmában szerzett diploma esetében legfeljebb 120 kredit számítható be automatikusan.


A fenti esetekben a bemenethez szükséges 180 kreditpont eléréséhez különbözeti vizsgákat kell letenni. A gazdálkodástudományi terület képzési ágai alapszakjainak megfelelő tartalmú és szintű elméleti, valamint módszertani alapozó ismeretek igazolása esetén a különbözeti vizsgák elengedhetők. A gazdálkodástudományi szakoktól eltérő képzési ágakról érkező hallgatóknak a következő ismeretkörök pótlását kell előírni, amennyiben ezeket megelőző tanulmányai során nem teljesítette (KKK 11. pontja alapján):

 • módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
 • közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaság-statisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek;
 • üzleti alapismeretek (10): emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció;
 • társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia;
 • szakmai ismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog.


A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a Miskolci Egyetem és a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Hallgatói követelményrendszerében meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

(vissza az oldal tetejére)

Felhasználónév:

Jelszó: