Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
 
Felvételi tájékoztató füzet a 2022/23. tanévre
 
A) Szervezett doktori képzésre:
 
- nappali tagozatra: 2+2 éves állami ösztöndíjjal, vagy egyéb ösztöndíjjal költségtérítéssel hallgatói jogviszonyban,
- egyéni tanrend szerinti szervezett képzésre: munkaviszony mellett, ösztöndíj-biztosítás nélkül, költségtérítéssel.
 
Követelmények és feltételek:
 
- jelentkezhetnek az utolsó éves egyetemi hallgatók és egyetemi oklevéllel rendelkező személyek (Külföldön szerzett felsőfokú végzettséget tanúsító bizonyítvány az érintett országok közötti nemzetközi megállapodás, vagy ennek hiányában akkor fogadható el, ha azon ország joga alapján, ahol a bizonyítványt a jelentkező szerezte, a magyarországinak megfeleltethető doktori képzésbe való felvételre jogosít. Eltérő vélemény esetén irányadó az Oktatási és Kulturális Minisztérium állásfoglalása.)
- a felvétel feltétele a sikeres záróvizsgával (államvizsgával) befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább "jó", illetve "cum laude" minősítésű egyetemi oklevél (egyéni tanrend szerinti szervezett képzésre való felvételre az Egyetem Doktori Tanácsának eseti döntése alapján jelentős tudományos munkássággal rendelkező pályázó esetében, kivételesen alacsonyabb minősítésű oklevél is elfogadható)
- angol nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga
- a jelölt kellő szintű szakmai tájékozottsággal rendelkezzen a választott témában
- a benyújtott kutatási terven szerepeljen a választott témavezető aláírása
- előnyt élvez kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredménnyel (pl.: Pro Scientia Aranyérem, külföldi részképzés, publikáció, díjnyertes TDK dolgozat vagy más hasonló tevékenység) rendelkező pályázó
 
Az elbírálás szempontjai:
 
A felvételi bizottság a felvételi elbeszélgetésen meggyőződik a jelölt szakmai tájékozottságáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről. A bizottság 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja őket, és javasolja vagy nem javasolja felvételüket.
A felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges. A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, amelynek elérése nem jelenti az automatikus felvételt. A felvételi bizottságok a jelentkezőket az elért pontszám szerint rangsorolják és terjesztik elő az őket felkérő kari doktori tanácsnak. A kari doktori tanács az Egyetem Doktori Tanácsától kapott ösztöndíj keretszámok és a doktori iskola egyéb lehetőségeinek, valamint kapacitásának figyelembevételével javaslatot tesz a felvételre. A felvételről az Egyetem Doktori Tanácsa dönt.
Az államvizsga előtt felvételiző hallgató csak feltételesen kerülhet felvételre.
A felvétel csak akkor véglegesíthető, ha egyetemi oklevelének minősítése legalább "jó", illetve "cum laude".
A felvett nappali tagozatos hallgatót 2+2 évre ösztöndíj illeti meg. Az állami ösztöndíj összege havi 140.000,- Ft az első két évben; és havi 180.000,-Ft a második két évben. Az első két év végén a doktorandusz komplex vizsgát tesz; csak sikeres komplex vizsga esetén folytathatja tanulmányait. A felvételt nyert állami ösztöndíjas hallgatók indokolt esetben kollégiumi elhelyezést kapnak és a hallgatói jogviszonynak megfelelő térítést fizetnek.
 
Az egyéni tanrend szerinti szervezett (levelező) képzésre jelentkezők esetén speciális felvételi követelmény, hogy legalább 2 éves munkatapasztalattal rendelkezzenek, amennyiben nem olyan munkahelyen dolgoznak, ahol a rendszeres kutatás lehetősége biztosított. Az egyéni tanrend szerinti szervezett képzésben részt vevő doktorandusznak a nappali tagozattal azonos vizsgakövetelményeket kell teljesítenie. A kutató és oktató munkáját a főállású munkahelyén is végezheti, ha erre a feltételek ott adottak. Az egyéni tanrend szerinti szervezett képzésben részt vevő hallgatók állami ösztöndíjat nem kaphatnak, költségtérítést fizetnek. 
 
B) Szervezett képzésen kívüli egyéni felkészülésre:
 
A 2016/17. tanévben az egyéni felkészülésű hallgatók felvételét szüneteltetjük.
A jelöltnek minimálisan 3 éves munkaviszonnyal, továbbá bizonyított kezdeti tudományos kutatási eredményekkel (pl.: egyetemi doktori fokozat/cím, publikációk, hazai és külföldi konferencián tartott előadások, könyv, jegyzet, stb.) kell rendelkeznie.
A jelentkező főállású munkahelyén részben vagy egészben legyen biztosított a tudományos kutatás folytatásának lehetősége.
 
A szervezett képzésen kívüli egyéni felkészülésű hallgatók a komplex vizsga teljesítésével nyerhetnek felvételt a képzésre.
 
A pályázati felhívás és a jelentkezési lap a Miskolci Egyetem honlapján megtalálható.
Ezen a helyen található továbbá a „Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata”, amely további információkkal szolgál.
 
A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskolába történő jelentkezés a meghirdetett kutatási témákban lehetséges 
 
Jelentkezési lap letölthető a Miskolci Egyetem honlapjáról és csekk igényelhető a Tudományos és Nemzzetközi Rektorhelyettes Titkárságán (A/4. épület 112. szoba).
A jelentkezési lapot a megjelölt mellékletekkel együtt a Tudományos és Nemzzetközi Rektorhelyettes Titkárságára kell leadni folyó év május 15-ig.
 
Jelentkezés határideje:
Folyó év május 15.
 
A felvételi elbeszélgetés időpontja:
Folyó év június
 
A felvételi döntés időpontja:
Folyó év július 
 
Kollégiumi igény (elektronikusan)
Folyó év július 20-29. között
 
A doktoranduszok részére nyújtható állami és intézményi támogatások, juttatások:
- állami doktori ösztöndíj  meghatározott létszámú ösztöndíjasok számára,
- kollégiumi elhelyezés az állami ösztöndíjas nappali tagozatos doktoranduszok részére,
- szociális támogatás,
- a nappali szervezett képzésben résztvevők számára nyelvórák látogatása,
- az intézmény könyvtárának, infrastruktúrájának használata.
 
Fizetendő díjak  és térítések:
Az állami ösztöndíjban nem részesülő nappali tagozatos és az egyéb képzési formákban résztvevő hallgatók a mindenkor hatályos jogszabályokban és az egyetemi szabályzatban foglaltaknak megfelelően költségtérítést fizetnek,
 
Kedvezmény a költségtérítés tekintetében: 
 
Nem állami ösztöndíjas és egyéni tanrend szerinti szervezett képzésben résztvevők esetében:
- A mindenkori állami finanszírozású doktoranduszi ösztöndíj (jelenleg 100.000,- Ft) másfélszeresét meg nem haladó havi bruttó jövedelemmel rendelkezők 50% kedvezményben részesülnek a költségtérítés tekintetében.
- A Miskolci Egyetemmel teljes munkaidős jogviszonyban lévők, illetve az MTA ME Kutatócsoportok alkalmazottai ezt a kedvezményt jövedelemtől függetlenül vehetik igénybe.
 
Szervezett képzésen kívüli egyéni felkészülőkesetében:
A Miskolci Egyetemmel teljes munkaidős jogviszonyban lévők, illetve az MTA ME Kutatócsoportok alkalmazottai 50% kedvezményben részesülnek a költségtérítés tekintetében.
 
Felvételi eljárási díj:
9.000,- Ft
 
Amennyiben a „Jelentkezési felhívásban” foglaltaknak megfelelően kollégiumi elhelyezésre jogosult, akkor elektronikus módon kell jelentkeznie a Kollsys rendszeren keresztül (www.mehok.uni-miskolc.hu/kollsys/) NEPTUN-kód segítségével.
Jelentkezés ideje: Folyó év július 20-29. között.
Események