Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Vezetés és szervezés mesterszak

Szakvezető Intézet: Vezetéstudományi Intézet

Szakfelelős: Prof. Dr. Balaton Károly egyetemi tanár

A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles és – a választható szakirányuknak megfelelő – szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Végzettjeink képesek:

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási menedzsment alapképzési szak.

A bemenethez elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a kereskedelem marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, pénzügyi és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktatás, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.

A képzésre belépés kritériuma

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételnél számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (15 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (10 kredit).

A Vezetés és szervezés szak gazdája a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán a Vezetéstudományi Intézet. A Szak menedzselésében intézményi és kari közreműködők is megjelennek, melyről az alábbi táblázat ad áttekintést:

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Prof. Dr. Balaton Károly egyetemi tanár

szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, a szakreferensek munkájának koordinálása, szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Szakreferens

Varga Krisztina, tanársegéd

közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel, szakszemináriumi és szakdolgozati munka támogatása, záróvizsga előkészítése és lebonyolításában való közreműködés

Oktatási adminisztráció

Dr. Hornyákné Tóth Eleonóra, igazgatási ügyintéző (Vezetéstudományi Intézet)

kapcsolattartás oktatókkal, szakvezetővel, szakreferenssel, Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése,szakdolgozati feladatok koordinálása dokumentumok összegyűjtése, oktatás technikai feladatok bonyolítása, közreműködik a záróvizsga előkészítésében, lebonyolításában

Hallgatói ügyintézés nem oktatási ügyekben

Víghné Kalocsai Judit

előadó

(Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves beiratkoztatás kezelése, NEPTUN - rendszer adatainak karbantartása

Döntéshozatal támogatása hallgatói ügyekben

Nagy Nikolett, hivatalvezető (Dékáni Hivatal)

felvételi ügyek elbírálása, egyéni tanulmányi rend elbírálása, kreditbeszámítás, kérelmek elbírálása/döntéshozatal, kapcsolattartás az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központtal

Tanulmányi informatikai rendszer kezelése (NEPTUN)

Lates Viktor

kari informatikai igazgató

kezeli a NEPTUN rendszerrel kapcsolatban felmerülő problémákat, hibás utasítások javítása, NEPTUN hibák kezelése

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációjában és a szükséges szerződések megkötése kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban történik.


Tanterv
 

Mintatanterv 2017 februárjától (nappali és levelező)

Mintatantervek 2016-ig: Nappali tagozat - Levelező tagozat