Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Számvitel mesterszak

Szakvezető Intézet: Pénzügyi- és Számviteli Intézet

Szakfelelős: Dr. Pál Tibor intézetigazgató, egyetemi tanár

A képzés célja olyan számviteli szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a gazdálkodó egységek számviteli és pénzügyi folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, a számviteli és pénzügyi nemzetközi és hazai szakirodalom feldolgozására, annak gazdagítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Végzettjeink képesek:

  • a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok, a gazdálkodó szervezetek környezetének rendszerszemléletű elemzésére;
  • a különféle gazdasági rendszerek, intézmények, intézetek számviteli és ellenőrzési rendszerének kialakítására, működtetésére, irányítására és ellenőrzésére;
  • a számviteli és pénzügyi problémák felismerésére, elemzésére, a megoldást szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására;
  • a konszolidált beszámoló összeállítására és elemzésére;
  • a gazdálkodó egységek költségvetési kapcsolatainak ellenőrzésére és elemzésére;
  • a nemzetközi számvitel szabályainak alkalmazására, a pénzügyi kimutatások összeállítására és elemzésére,
  • könyvvizsgálati feladatokban történő részvételre.

A képzés belépés kritériuma:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak.

A bemenethez elsősorban számításba vehető további alapképzési szakok: a kereskedelem marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, pénzügyi és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktatás, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.

A gazdálkodástudományi szakoktól eltérő képzési ágakról érkező hallgatóknak a következő ismeretkörök pótlását kell előírni, amennyiben ezeket megelőző tanulmányai során nem teljesítette: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit)

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül pótolhatók.

 

Számvitel szak gazdája a Pénzügyi- és Számviteli Intézet. A működési sajátosságokból adódóan a szak menedzselésében intézményi és kari közreműködők is megjelennek.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Dr. Pál Tibor, egyetemi tanár

Szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Szakreferens

Dr. Füredi-Fülöp Judit., egyetemi docens

Közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel.

Tárgybefogadás és kreditátvételi kérések kezelése

Módszertani segítségnyújtás a felzárkóztató tárgyak esetén.

Kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozása.

Záróvizsga szervezése és lebonyolításának ellenőrzése.

Oktatási adminisztráció

Soltész Ágnes, igazgatási ügyintéző

Kapcsolattartás oktatókkal, szakvezetővel, Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése. Tantárgyak meghirdetése, előkövetelmények beállítása.

Hallgatói ügyintézés nem oktatási ügyekben

Víghné Kalocsai Judit, igazgatási ügyintéző (Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

Kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves beiratkoztatás kezelése, NEPTUN rendszer adatainak karbantartása

Tehetséggondozás

Süveges Gábor, mesteroktató

TDK konferenciák lebonyolítása, közreműködés a szakmai versenyekre történő felkészítésben, a szakmai versenyekkel kapcsolatos feladatok koordinálása

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációjában szükséges szerződések megkötése kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban történik.


Tanterv
 

Mintatanterv 2017 februártól (nappali és levelező)

Mintatantervek 2016. szept. ig: Nappali tagozat - Levelező tagozat

Eseménynaptár