Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Számvitel mesterszak

Szakvezető Intézet: Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Szakfelelős: Dr. Pál Tibor intézetigazgató, egyetemi docens

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, a számvitel nemzetközi és hazai szakirodalmának feldolgozására, annak gazdagítására, valamint a doktori képzésben történő részvételre.

Végzettjeink képesek:

  • a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok, a gazdálkodó szervezetek környezetének rendszerszemléletű elemzésére;
  • a különféle gazdasági rendszerek, intézmények, intézetek stb. számviteli és ellenőrzési rendszerének kialakítására, működtetésére, irányítására és ellenőrzésére;
  • a számvitellel összefüggő gazdasági problémák felismerésére, elemzésére, a megoldást szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására;
  • a konszolidált beszámoló összeállítására és elemzésére;
  • a gazdálkodó egységek költségvetési kapcsolatainak ellenőrzésére és elemzésére;
  • a pénzügyi kimutatások összeállítására és elemzésére.

A képzés belépés kritériuma:

a) A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok, amelyeknél 180 kreditpont kerül beszámításra: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel szak.

b) A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok és kredit-követelmények

A KKK 11. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató alapképzési szakok.
A KKK 11. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A számvitel mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (számvitel mesterszak szaklétesítési kérelme alapján) a bolognai folyamatnak nem megfelelő képzések esetében:

a) A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok, amelyeknél 180 kreditpont kerül beszámításra:

a1) A bolognai folyamatnak nem megfelelő, legalább 5 éves egyetemi tanulmányokat megkövetelő közgazdász diplomával rendelkezők.

a2) A bolognai folyamatnak nem megfelelő, legalább 3 éves főiskolai tanulmányokat megkövetelő közgazdász diplomával rendelkezők.

a3) A közgazdasági/gazdálkodástudományi területen akkreditált szakirányú tovább-képzési szakon szerzett diplomával rendelkezők.

A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok és kredit-követelmények

b1) A bolognai rendszer bevezetése előtt, 5 éves egyetemi képzés keretében, bármely szakmában szerzett diploma esetében legfeljebb 120 kredit számítható be automatikusan.


A fenti esetekben a bemenethez szükséges 180 kreditpont eléréséhez különbözeti vizsgákat kell letenni. A gazdálkodástudományi terület képzési ágai alapszakjainak megfelelő tartalmú és szintű elméleti, valamint módszertani alapozó ismeretek igazolása esetén a különbözeti vizsgák elengedhetők. A gazdálkodástudományi szakoktól eltérő képzési ágakról érkező hallgatóknak a következő ismeretkörök pótlását kell előírni, amennyiben ezeket megelőző tanulmányai során nem teljesítette (KKK 11. pontja alapján): módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a Miskolci Egyetem és a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Hallgatói követelményrendszerében meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

A Számvitel szak gazdája az Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. A működési sajátosságokból adódóan a szak menedzselésében intézményi és kari közreműködők is megjelennek.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Dr. Pál Tibor, egyetemi docens

Szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Szakreferens

Pál Tiborné dr., egyetemi adjunktus

Közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel.

Tárgybefogadás és kreditátvételi kérések kezelése

Módszertani segítségnyújtás a felzárkóztató tárgyak esetén.

Kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozása.

Záróvizsga szervezése és lebonyolításának ellenőrzése.

Oktatási adminisztráció

Soltész Ágnes, igazgatási ügyintéző

Kapcsolattartás oktatókkal, szakvezetővel, Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése. Tantárgyak meghirdetése, előkövetelmények beállítása.

Hallgatói ügyintézés nem oktatási ügyekben

Víghné Kalocsai Judit, igazgatási ügyintéző (Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

Kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves beiratkoztatás kezelése, NEPTUN rendszer adatainak karbantartása

Tehetséggondozás

Süveges Gábor, tanársegéd

TDK konferenciák lebonyolítása, közreműködés a szakmai versenyekre történő felkészítésben, a szakmai versenyekkel kapcsolatos feladatok koordinálása

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációjában szükséges szerződések megkötése kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban történik.


Tanterv
 

Mintatanterv 2017 februártól (nappali és levelező)

Mintatantervek 2016. szept. ig: Nappali tagozat - Levelező tagozat

Eseménynaptár