Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Regionális- és környezeti gazdaságtan mesterszak

Szakvezető Intézet: Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

Szakfelelős: Prof. Dr. Kocziszky György, egyetemi tanár

A képzés célja a térben zajló gazdasági, társadalmi folyamatok főbb törvényszerűségeinek megismerése, a regionális tudományág alapvető kategóriáinak, a gazdasági fejlődés mélyebb területi összefüggéseinek feltárása, olyan elemzési, tervezési módszerek alkalmazás szintű elsajátítása, amelyekkel elméleti kutatások végzésén túl területfejlesztési programok, projektek készítésére, pályázatok megírására is alkalmassá válik a szakirányt elvégzett hallgató.

A környezeti folyamatokkal, hatásokkal, valamint a környezet- és gazdaság összefüggéseivel kapcsolatos ismeretek átadása, a vállalati szférában is használt környezetértékelési módszerek elsajátítása. Az oktatáson keresztül annak elősegítése, hogy a megfelelő környezeti információk birtokában a vállalati és egyéb döntéshozatal hatékony támogatása, továbbá a hazai és nemzetközi pályázatok, illetve a projektek esetében elvárt környezeti szempontok beépülése megvalósuljon.

Végzettjeink képesek:

  • önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésére és irányítására,
  • a települési és regionális szintű társadalmi, gazdasági és környezeti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére,
  • a szükséges információk beszerzésére és elemzésére, tervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatok megoldására,
  • elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
  • problémák kritikus és konstruktív kezelésére,
  • a különböző ágazatok, kormányzati és önkormányzati szervezetek, intézmények és vállalkozások területén jelentkező regionális és környezeti tudományi feladatok megoldására.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Az alapképzésben megszerzett 180 kreditpont teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: „Gazdálkodási és menedzsment”, a „Közszolgálati”, a „Turizmus-vendéglátás” és a „Nemzetközi gazdálkodás” alapképzési szakok esetében. Az alapképzésben megszerzett kreditpontokból 120 kreditpont vehető figyelembe a fel nem sorolt gazdálkodástudományi alapképzési szakok, valamint a "gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök” és „geográfus” alapképzési szak esetében, továbbá azon az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok esetében, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A képzésre belépés kritériuma:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit).

A Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet a képzés szakmai gazdája, vezető intézménye. A mesterszakkal kapcsolatos szakmai és operatív feladatokat az intézmény munkatársai látják el, az alábbiak szerint.

 

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Prof. Dr. Kocziszky György, egyetemi tanár

szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Specializáció-vezetők

Prof. Dr. G. Fekete Éva, egyetemi tanár

Dr. Tóthné Prof. Dr. Szita Klára, egyetemi tanár

specializációk szakmai irányítása, a tananyagok fejlesztése, szakmai kirándulások szervezése, kialakított speciális szakmai kompetenciák értékelése

Szakreferens

Dr. Kuttor Dániel, egyetemi docens

közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel, szakmai gyakorlat megszervezése és koordinálása

Oktatási adminisztráció

Radicsné Almai Marianna, igazgatási ügyintéző

 

kapcsolattartás oktatókkal, szakvezetővel, Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése, szakmai gyakorlat dokumentumainak összegyűjtése

 

A képzésben a Kar további három intézetének oktatói vesznek részt: Gazdálkodástani Intézet, Marketing Intézet, valamint Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet.

A szak oktatási tevékenységeinek összehangolásához a négy érintett intézet intenzív együttműködése szolgáltat alapot, garanciát.


Tanterv
 

Mintatantervek 2017 februártól (nappali és levelező)

Mintatantervek 2016-ig: Nappali tagozat - Levelező tagozat

Eseménynaptár