Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Master of Business Administration mesterszak (magyar nyelven)

Szakvezető Intézet: Vezetéstudományi Intézet

Szakfelelős: Dr. Kunos István, egyetemi docens

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik az üzleti terület minden fontosabb részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fő tendenciáit, valamint képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására. Cél továbbá a megfelelő elméleti alapokkal ötvözött karriergyorsítás. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Végzettjeink képesek:

  • tervezni, szervezni, irányítani és vezetni a versenyszektor és közszféra szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten,
  • az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
  • az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
  • stratégiai jellegű kérdések felismerésére és megválaszolására.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, valamint a műszaki menedzser alapképzési szakok.

2. A bemenethez a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szakok.

3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A képzésre belépés kritériuma:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit),

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A magyar és angol nyelvű MBA szak gazdája a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán a Vezetéstudományi Intézet. A szak magyar nyelven lett akkreditálva, majd három évvel később angol nyelven is regisztrálásra került. Jelen állapot szerint egy szakfelelős látja el a vezetői teendőket, akinek a munkáját két, a képzési nyelv szerint megkülönböztetett szakreferens segíti. A szak menedzselésében résztvevő érintettek feladatait és hatáskörét az alábbi táblázat foglalja össze.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető intézet

Vezetéstudományi Intézet

az MBA szak működtetése

Szakfelelős

Dr. Kunos István, egyetemi docens

a szak felügyelete, a szakreferensek munkájának koordinálása, a szak fejlesztése, szóbeli felvételi folyamat irányítása, szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Szakreferensek

Marciniak Róbert, tanársegéd (magyar nyelvű képzés)

Illés Balázs, tanársegéd (angol nyelvű képzés)

közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók szakkal kapcsolatos tájékoztatása, szakszemináriumi és szakdolgozati munka támogatása, záróvizsgák előkészítése, közreműködés a lebonyolításban

Oktatási adminisztráció

Molnárné Dudás Jolán, igazgatási ügyintéző (Vezetéstudományi Intézet)

hallgatói ügyintézés, kapcsolattartás oktatókkal, szakreferensekkel, szakvezetővel, Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése, szakdolgozati feladatok koordinálása, záróvizsgák előkészítése és lebonyolítása, oktatástechnikai feladatok intézése

Hallgatói ügyintézés adatszolgáltatási, kérelemkezelési ügyekben

Kalocsai Judit (Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves órarend elkészítése, teremfoglalások intézése

Döntéshozatal hallgatói ügyekben

Nagy Nikolett, hivatalvezető (Dékáni Hivatal)

felvételi ügyek elbírálása, kreditbeszámítás, egyéni tanulmányi rend elbírálása, döntéshozatal támogatása kérelmek esetén, kapcsolattartás az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központtal

Tanulmányi informatikai rendszer (NEPTUN) kezelése

Lates Viktor, kari informatikai igazgató

NEPTUN rendszerrel kapcsolatos problémák kezelése, hibás utalások javítása, NEPTUN hibák

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációjában kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban működik közre segítő módon.

 

Tanterv
 

Mintatantervek

Mintatanterv 2013-ig - Mintatanterv 2014 után

Mintatanterv (2016-tól érvényes, nappali és levelező)

Eseménynaptár